Utile / Index

Utile / Index

Abatere

din punct de vedere al marketing-ului, diferența între calitatea reală a unui produs și calitatea pe care trebuie s-o îndeplinească conform prevederilor normelor tehnice de calitate.

Abjudecare

din punct de vedere juridic, anularea unui drept sau a unui titlu printr-o hotărâre judecatorească.

Abrogare

anulare, suprimare a unei legi sau a unei alte dispoziții legale.

Absorbție

preluarea unei societăți comerciale de către o altă societate comercială, întregul activ al primei societăți devenind aportul său la capitalul social al celei de-a doua. Pentru aportul respectiv se emit acțiuni de către societatea absorbantă dacă aceasta este societate pe acțiuni, iar dacă nu, se acordă părți de capital social corespunzătoare.

Acciză

taxă suportată de consumatori, una din formele cele mai răspândite ale impozitelor indirecte, care se include în prețul de vânzare al unor mărfuri determinate.

Achiesare

a încuviința, a fi de acord, a recunoaște un drept, o hotărâre.

Acont

1. parte dintr-o sumă de bani care se plătește înainte, drept garanție pentru îndeplinirea unui contract încheiat, în special cel de vânzare-cumparare;

2. suma plătită anticipat drept garanție pentru livrarea de bunuri, executarea unor lucrări sau prestarea unor servicii.

Acreditare

împuternicire dată unei persoane prin scrisoare de acreditare, într-o calitate diplomatică.

Acționar

Persoană fizică sau juridică ce deține una sau mai multe acțiuni.

Acționariat

totalitatea acționarilor existenți într-o societate pe acțiuni care au ca sarcină rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficientă a societății.

Acțiune

hârtie de valoare emisă de o societate pe acțiuni, prin care se dovedește dreptul de proprietate al deținătorului asupra unei părți din capitalul social al societății care a emis-o, pe baza căreia deținătorul primește dividende.

Adunare generală

organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, după caz) membrilor asociați și care reprezintă voința societății; decide cu privire la problemele majore ale societății, la planurile apropiate ori îndepărtate, la problemele ce se pot ivi în activitate și în tot ce privește societatea în general.

Adunare generală a acționarilor

prescurtare AGA; cel mai înalt organ de deliberare al unei societăți comerciale pe acțiuni, prin intermediul căruia se exprimă voința acționarilor în orice probleme care interesează societatea în cauză.

Amortizare a capitalului social

operația care constă în rambursarea integrală sau parțială a capitalului social către acționari, înainte de lichidare, fără a se reduce din capitalul social.

Amortizare a datoriei

plata treptată a datoriei (cerditului) din surse special create în acest scop într-un fond de amortizare.

Amortizare accelerată

presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare, în primul an de folosință; se mai numește și amortizare fiscală.

Angajament de plată

formular tipizat fără regim special (cod 14-8-2/a), format X6, tipărit pe ambele fețe, în blocuri a 100 de file; servește ca angajament de plată a unei sume ce reprezintă o pagubă adusă unității.

Arbitraj

operațiune combinată de cumpărare și vânzare de valori sau bunuri care se bazează pe aprecierea diferențelor de curs ale acestora, actuale sau viitoare. În domeniul bancar arbitrajul constă în cumpărarea de valori pe anumite piețe unde cursul lor este avantajos, pentru a le revinde pe alte piețe, profitându-se astfel de diferența de curs. În schimbul valutar vinderea unei valute pentru cumpărarea alteia se numește tot arbitraj. În domeniul financiar internațional arbitrajul constă în substituirea unei creanțe utilizabile într-o anumită valută și în anumite condiții cu o altă creanță utilizabilă într-o altă valută și în alte condiții.

Audit

examinarea situațiilor și raportărilor contabile ale unei companii; rezultatele sunt consemnate în cadrul unui raport care certifică dacă, în opinia auditorilor, raportările contabile examinate reflectă în mod real situația financiară a companiei; auditul intern este realizat de un departament din interiorul companiei; auditul extern este realizat de un auditor independent.

Balanță

Tabel statistico-economic folosit în analiză și planificare, prin care se compară și se raportează indicatorii care urmează a fi corelați, echilibrați, pe o anumită perioadă. Balanța cuprinde două părți: – prima evidențiază formarea de resurse, – a doua evidențiază utilizarea acestora.

bancruta

stare de încetare a plăților din vina debitorului, declarată de tribunal. Bancruta atrage asupra acestuia în mod automat falimentul cu toate consecințele aferente.

Bilanț

un tabel sau o situație, care cuprinde, în expresie bănească, patrimoniul agentului economic în întregul său, adică mijloacele economice și sursele acestora, precum și rezultatele financiare ale activității sale, la un moment dat.

bilet la ordin

efect de comerț prin care emitentul, numit subscriitor, se recunoaște ca debitor al beneficiarului și se angajează să plătească din proprie inițiativă beneficiarului, sau la ordinul acestuia, o sumă de bani determinată, la un anumit termen.

caiet de sarcini

documentul care cuprinde condițiile impuse de beneficiarul unei lucrări în vederea executării acesteia.

capital

suma totală subscrisă pe baza căreia se participă la câștigurile/pierderile unei activități.

Capital social

valoarea bunurilor aduse ca aport în societate, exprimată în moneda națională.

capitalizare

creștere gradată prin adăugare; capitalizarea dobânzii este adăugarea automată a dobânzii la împlinirea termenului de maturitate a unui depozit.

capitaluri proprii

capitalul social al unei companii (capitalul acționarilor) la care se adaugă rezervele și profitul nerepartizat.

cash collateral

depozitul bancar constituit de către debitor/garant la bancă la care se contractează un credit. Acest depozit se face în vederea garantării împrumutului și i se înapoiază solicitantului numai după rambursarea integrală a creditului.

cash-flow

diferența între încasările curente și plățile curente ale unei companii; cash-flow brut este constituit din profit net, amortizare și provizioane neexigibile; cash-flow net cuprinde profitul net după scăderea impozitelor și a provizioanelor neexigibile. Acesta exprimă limita maximă de autofinanțare. Raportul dintre cash-flow și cifra de afaceri este un indicator al rentabilității pe termen scurt a unei companii.

cifra de afaceri

suma globală a vânzărilor de produse și servicii ale unei companii într-o perioadă dată. Servește la măsurarea volumului și a evoluției activității comerciale a unei firme.

clauza

prevedere specială cuprinsă într-un document oficial.

clauza uplimentară

amendament la o poliță folosit pentru a adăuga sau diminua protecția standard.

clearing

sistem de plată prin compensare, fără numerar.

comodat

împrumut acordat gratuit, cu condiția de restituire la termen a obiectului împrumutat.

compensare/clearing

procedeu de decontare între două sau mai multe părți, debitoare și creditoare unele față de altele, care permite limitarea folosirii mijloacelor de plată la regularizarea soldului net al acestor relații. În România, operațiunile de compensare între bănci se realizează prin intermediul TransFond.

cont bancar

aranjament de depunere și păstrare a banilor într-o bancă; contul curent sau depozitul la vedere este purtător de dobândă foarte mică sau nepurtător de dobândă și oferă clientului posibilitatea retragerii sumelor în orice moment; în conturile de depozit și de economii sumele sunt depuse la termen acestea fiind întotdeauna purtatoare de dobândă.

cont curent

mijloc de evidență de o formă specială, în care se reflectă în expresie valorică, și uneori cantitativ, existențele de mijloace, procese și surse economice și modificările succesive ale acestora în decursul unei perioade de timp.

cont de card

cont bancar aferent fiecărui card emis; funcționează în regim de cont curent.

cont escrow

este un cont constituit ca garanție ținut de un terț dar nefiind însă discreționar la dispoziția acestuia. Acest cont apare ca garanție între debitor și creditor, și este util în cazul în care unul dintre ei nu-și achită obligațiile contractuale.

creanță

dreptul de a obține executarea unei prestații în natură sau de a obține contravaloarea acesteia.

debit

datorie; coloană din stânga a unui cont în care se înregistrează datoriile.

debitor

solicitant credit/împrumut.

debitul

sumele achitate și/sau cheltuielile de repatriere. În cazul în care plata de către turist a serviciilor contractate cu agenția de turism a fost făcuta în lei, debitul se actualizează în funcție de rata inflației.

deficit

soldul din care reiese o insuficiență a resurselor în raport cu nevoile, în cursul unei perioade date; în cazul schimburilor internaționale, deficitul corespunde soldului negativ al balanței comerciale (importuri mai mari decât exporturi) sau al balanței de plăți (exporturi de bunuri și încasări din prestări de servicii pentru străini inclusiv turism și servicii bancare mai mici decât importuri și plăți pentru prestări de servicii inclusiv de turism și bancare efectuate în străinătate pentru naționali)

descoperire de ont

facilitate de creditare acordată de către o bancă clientului său și care constă în posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decât cea existentă. Se mai numește overdraft.

disponibilități

totalitatea activelor din bilanț de care compania poate să dispună imediat sau pe termen scurt: lichidități sau titluri de creanță care pot fi convertite rapid în lichidități.

dividend

parte din profitul unei companii atribuită fiecărui acționar proporțional cu numărul de acțiuni deținute.

excedent

Sold contabil sau diferența care exprimă un surplus al resurselor față de nevoi; situație contrara deficitului sau penuriei.

exercițiu

perioada de timp pentru care sunt evidențiate rezultate financiare într-o companie sau organism public; de regulă exercițiul financiar acoperă o perioadă de 12 luni care în general se suprapune cu anul calendaristic.

faliment

situatie juridică de încetare de plati a unei companii declarata prin hotărâre judecătorească; administrarea companiei după declararea falimentului este atribuită unui judecător sindic.

forfetare

1. impozite și taxe locale stabilite în suma globală și invariabilă;

2. modalitate de finanțare a comerțului exterior care utilizează în mod combinat mai multe tehnici bancare bazate pe operațiunile cunoscute de scontare;

3. operația prin care o creanță în valută este cumpărată cu renunțarea la dreptul de regres asupra vânzătorului creanței.

fransiza

partea de daună care rămâne în sarcina Asiguratului și care se deduce din cuantumul despăgubirii pentru fiecare eveniment asigurat.

fransiza temporală

perioada de timp calculată în număr de zile sau săptămâni și menționată în Poliță, pentru care nu se plătesc niciun fel de sume asigurate sau compensații.

gaj

obiect mobiliar care aparține unui debitor și care este depus de acesta în mâinile creditorului sau pentru a garanta plata datoriei.

garanție

bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat în favoarea unui creditor ca asigurare a îndeplinirii obligațiilor de plată de către debitor; poate fi și un angajament de plată al unei persoane că va plăti datoriile unei alteia incapabile să le onoreze.

girant

persoana care se angajează să plătească datoriile scadente ale unui terț, în cazul în care acesta din urmă este incapabil să le achite.

goodwill

buna reputație a unei companii, care poate fi calculată ca parte a activului unei companii, în mod separat de valoarea activelor tangibile, și integrată în valoarea de piață a acelei companii.

hârtie de valoare

orice titlu constituind suportul unei creanțe sau al unui drept de proprietate care poate fi negociat pe piață.

Hologramă

simbol/desen tridimensional, utilizat ca element de securitate pe cărțile de plată, pentru a preveni falsificarea acestora.

insolvabilitatea

situația în care asiguratul nu achită debitul în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de către acesta a documentelor justificative de la turist sau dacă întrerupe unilateral acordarea serviciilor.

inspecție de risc

vizualizarea și verificarea stării generale, precum și conformitatea documentelor prezentate, ale autovehiculelor aflate sub incidența asigurării.

invaliditate

incapacitatea permanentă, parțială sau totală a asiguratului de a presta o activitate remunerată ca urmare a unei boli sau a unui accident.

investiție

plasament de bani în valori mobiliare aducător de venit sub formă de dobândă, dividende sau câștiguri de capital; achiziționare de mijloace de producție.

Ipotecă

cedare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil; garanție în contractele de credit.

joint venture

Acord contractual prin care mai multe persoane convin să realizeze o activitate economică supusă unui control conjugat (concomitent). Controlul unei activități economice este conjugat atunci când el este exercitat, în mod colegial, în virtutea unui acord contractual. Niciunul dintre antreprenori nu este în măsură să controleze, în mod unilateral, activitatea întreprinderii de tip joint-venture. Un atare control nu poate să apară în societățile cu un acționar majoritar. Controlul conjugat nu presupune ca toate deciziile întreprinderii “joint-venture” să fie luate în unanimitate de voturi. Acordul contractual poate să distingă decizii ce solicită aprobarea tuturor antreprenorilor și cele ce pot sa fie luate cu o majoritate determinată.

leasing

tehnica de credit profesional care presupune încheierea unui contract de închiriere a unei proprietăți imobiliare, a unui echipament sau a altor active fixe, pe o perioadă de timp determinată, contra unei taxe fixate de regulă sub formă de chirie și este însoțit de o promisiune de vânzare din partea locatorului în favoarea locatarului; în cazul leasingului financiar locatorul se limitează doar la finanțarea locatarului în vederea achiziționării echipamentului, pe cand în cazul leasingului operațional locatorul se ocupă și de întreținere și service și de plata asigurării și a impozitelor.

leasing financiar

locatorul ajută finanțarea locatarului în vederea achiziționării echipamentului.

leasing operațional

locatorul se ocupă și de întreținere și service și de plata asigurării și a impozitelor.

lichiditate

capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare; este exprimată prin indicatorul de lichiditate, calculat ca raport între activele lichide și pasive.

marja

diferența între prețul de vânzare al unui produs/serviciu și costul acestuia; diferența între dobânda plătită la depozite și dobânda percepută la creditele acordate de către o bancă.

maturitate

data la care este plătibil (încasat, răscumpărat, rambursat) un instrument financiar (depozit, certificat de depozit, obligațiune, bon de trezorerie, credit etc.)

modalitate de plată

tehnică de derulare și efectuare a unei plăți.

numerar

mijloace de plată formate din monede și bancnote.

obligațiune

titlu care reprezintă un împrumut contractat de o persoană juridică (stat, autoritate locală, companie), pentru o sumă și o durată determinate, cu persoana care l-a subscris și care îi asigură acesteia din urmă o dobândă fixă plătibilă la intervale regulate pe perioada împrumutului.

overdraft

descoperire de cont; facilitate acordată de bancă clienților săi persoane fizice sau juridice, în baza căreia aceștia pot primi permisiunea din partea băncii de a utiliza sume de bani într-o anumită limită peste soldul existent în cont

paritate

curs de schimb.

pasiv

totalitatea obligațiilor ce îi revin unui subiect economic; contrapartida activului în cadrul bilanțului.

pensie privată capitalizată

valoarea fondului de plasamente financiare la finele contractului de asigurare care îi revine Asiguratului sub forma unei plăți unice sau eșalonat în planuri de pensie de 5, 10, 15, 20 de ani, sau viager.

plasament

investiție bănească în active, acțiuni, obligațiuni, bonuri, depozite etc., în vederea obținerii de venit.

prejudiciu

vătămare corporală sau deces a unei persoane, cu excepția situațiilor în care vătămarea sau decesul a survenit din cauza și în cursul exercitării atribuțiilor de serviciu decurgând dintr-un contract de muncă sau de ucenicie încheiat de acea persoană cu Asiguratul; avarierea sau distrugerea de bunuri care nu aparțin Asiguratului sau unui prepus al sau, produse în perioada de valabilitate a poliței de asigurare.

prima de asigurare

suma (în lei) ce trebuie plătită de către Contractant conform tabelului de prime în schimbul preluării de către asigurator a riscurilor asigurate; astfel prima de asigurare poate fi unică: Contractantul plătește anticipat o singură sumă pentru întreaga perioadă de asigurare sau fracționară: Contractantul plătește o sumă fixă la interval de 3, 6 sau 12 luni.

prima eșalonată

prima de asigurare platibilă la date specificate în polița de asigurare de-a lungul perioadei de plată a primelor

program de investiții financiare

un protofoliu cuprinzând diverse tipuri de active financiare administrate de compania de asigurări conform unei strategii investiționale de bază.

provizion

suma afectată de o companie pentru acoperirea unei obligații sau a unei pierderi virtuale, viitoare sau eventuale.

punct mort

pragul de activitate al unei companii de la care aceasta începe sa producă profit.

randament

raportul dintre venitul anual pe care îl aduce un plasament și valoarea imediată a acestui plasament.

răspunderea civilă profesională

obligația Asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al său, din culpa sa, prin comiterea unor acte de imprudența sau neglijență, în desfășurarea activității sale profesionale.

rata de bază a dobânzii

rata dobânzii anuale fixată de o bancă, ce servește ca termen de referință la calculul dobânzilor practicate de bancă în relațiile cu clienții săi.

renta

suma pe care Asiguratorul se obligă să o plătească periodic Asiguratului, la finele perioadei de asigurare, sau Beneficiarului, în cazul decesului Asiguratului în perioada de asigurare, conform planului de pensie stabilit în cererea de asigurare a pensiei private.

rentabilitate

capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit, exprimat în termeni financiari.

risc financiar

prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadență a redevențelor și a valorii reziduale datorate de Utilizator, ca urmare a deteriorării situației financiare a acestuia.

scont

operațiune bancară care constă în cumpărarea de către o bancă comercială a unui efect de comerț de la beneficiarul acestuia înainte de ajungerea la scadență; banca plătește vânzătorului suma înscrisă pe efectul de comerț, mai putin dobânda (taxa scontului), socotită din momentul scontării pana la scadenta; vanzatorul efectului este de acord sa plateasca aceasta dobanda pentru faptul ca poate intra în posesia sumelor care i se cuvin în urma unor operațiuni comerciale, mai rapid decât dacă ar aștepta până la scadența efectului comercial; operațiunea se lichidează la scadența efectului de comerț, când banca încasează de la debitor suma înscrisă pe efectul de comerț.

scrisoare de garanție bancară

formă a garanției de participare la achiziții publice sau alte contracte comerciale, emisă în favoarea autorității contractante, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

societate cu răspundere limitată (S.R.L.)

Legea definește acest tip de societate ca fiind societatea comercială ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociații sunt obligați numai la plata părților sociale. În acest caz, capitalul societății este divizat în părți sociale care, potrivit contractului de societate și prevederilor stipulate în statut, nu se negociază la bursele de valori. Membrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social numai în limita sumelor depuse drept părți sociale, precum și de patrimoniul societății.

societăți în nume colectiv (S.N.C.)

Legea definește acest tip de societate ca fiind societatea comercială ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societății și cu răspundere nelimitată și solidară a tuturor asociaților. Trăsăturile acestui tip de societate sunt: numărul minim de membri asociați este 2 – pentru a se putea încheia contractul de societate; capitalul social poate fi oricât de mic și este format din aportul asociaților (în bani și/sau natură), fiind divizat în părți sociale care, în principiu, nu sunt transmisibile (cu excepția cazurilor în care, prin contractul de asociere, s-a convenit că pot fi cesionate); răspunderea asociaților, pentru obligațiile sociale, este solidară și nelimitată; toți asociații au calitate de comercianți, se consideră, în practică, ca asociații și-au acordat reciproc mandat de a administra, unul pentru celălalt, societatea; fiecare din asociați poate fi declarat falit, ca urmare a greșelilor dintre ei, ca o consecință a clauzei solidarității dintre asociați; asocierea lor le conferă posibilitatea de a face comerț sub nume colectiv. Denumirea unei astfel de societăți trebuie să cuprindă cel puțin numele unuia dintre asociați și mențiunea S.N.C., contul bancar deschizându-se pe numele firmei. În lista cu specimene de semnături sunt desemnate persoanele cu drept de a opera în cont.

sold

suma care trebuie înscrisă într-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont; soldul creditor arată că în cont s-au primit mai mulți bani decât sunt datorați; soldul debitor arată că sunt datorați mai mulți bani decât au fost primiți; soldul inițial și soldul final reprezintă soldul existent în cont la începutul, respectiv la sfârșitul perioadei.

solvabilitate

capacitatea unei persoane sau companii de a-și plăti datoriile la scadența acestora.

taxa de răscumpărare

taxa aplicată dacă contractul de asigurare a încetat sau s-a transformat într-un contract cu suma asigurată redusă, în cazul contractelor de tip unit linked – înainte de termenul de expirare a poliței.

trend

tendință fundamentală; evoluția de lungă durată a unui fenomen economic, independent de fluctuațiile ocazionale care îl influențează pe o perioadă scurtă de timp.

trezorerie

departament financiar al unei companii, care se ocupă cu primirea, administrarea și plasamentul fondurilor.

uzura

deprecierea calităților unui bun, stabilită funcție de vechime, întrebuințare și starea de întreținere a acestuia.

valoare de asigurare

limita maximă până la care asiguratorul răspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate și în funcție de care se stabilește mărimea primei de asigurare.

valoare de asigurare reală

prețul de cumpărare al unui bun nou, identic (excluzându-se orice rabaturi de preț, dar incluzându-se costurile de ambalare, transport, asamblare, montare, instalare și punere în funcțiune precum și impozitele, comisioanele și taxele vamale aferente) din care se scade uzura în raport cu vechimea, întrebuințarea, starea de intreținere și durata normală de viață a bunului asigurat.

valoare reziduală

valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către Utilizator.

valoarea de răscumpărare

suma de bani pe care Asiguratorul o plătește Contractantului în cazul în care acesta renunță la contract. În primii trei ani de la începerea contractului, Contractantul nu are dreptul de a-și răscumpăra contractul. Dupa încheierea primilor trei ani de la începerea contractului, timp în care primele de asigurare au fost plătite integral, contractul capătă o valoare de răscumpărare, care se calculează conform documentației tehnice.

virament

mijloc de plată; operațiune bancară care constă în transferul unei sume dintr-un cont în altul: la ordinul unui client, bancherul debitează contul acestuia pentru a credita un alt cont.

volatilitate

variație/fluctuație a prețului unui instrument financiar.